onsdag 23. november 2011

Politikk, legitimitet, demokrati - og terror

Først skal vi se litt på betydningen av noen ord som blir  hyppig benyttet i dagens politiske debatter. Deretter skal vi bruke ordene... 

Autoritet
Autoritet (latin: auctoritas) opprinnelig betydning: innflytelse, ansvarlighet, tittel, eierskap eller rett til å godkjenne eller tillate.

Demokrati 
Demokrati (gresk: demos, folk og kratos, makt), politisk styreform basert på folkeflertall, ”folkestyre.” I moderne tid refererer dette vanligvis til parlamentariske styreformer som eksisterer i de fleste vestlige land, selv om det også finnes demokratier som ikke er parlamentariske (for eksempel Sveits og USA). Til de demokratiske rettighetene hører politisk frihet, likestilling, ytringsfrihet og eiendomsrett.

Legal 
Legal (latin: legalis, som igjen er avledet av lex: lov, bevegelse, lovforslag, ord), refererer til det som angår loven, lovlighet.
Legalitet dreier seg om lover eller regler som er fastsatt i samsvar med bestemte prosesser. Legalitet er et juridisk begrep. Hvorvidt noe er ”legalt” eller ikke er forankret i gjeldende lovverk og i juridisk presedens.

Legitim 
Legitimitet (latin: legitimus), opprinnelig betydning: riktig, korrekt, passende eller lovlig.
Legitimitet har å gjøre med autoritet og med grunnlaget for politisk makt, altså med hvilken rett og autoritet en regjering regjerer.

Parlamentarisme
Parlamentarisme (fransk: parler), tale, snakke.
Parlamentet – eller nasjonalforsamlingen – er et lands lovgivende forsamling og danner basis for den politiske maktutøvelse (regjering). Folket stemmer normalt sine representanter inn i parlamentet etter bestemte regler, og med utgangspunkt i disse representantene dannes en regjering.

Vanligvis er parlamentet etablert gjennom demokratiske valg, men det er mulig å forestille seg en nasjonalforsamling som ikke er folkevalgt, men som likevel danner regjering.

Legitimitet i et demokrati 
Det som gir legitimitet og autoritet til regjeringen i et moderne demokratisk land er at lovgivende myndighet, parlamentet - det vil i Norge si Stortinget – er demokratisk valgt og at den utøvende makt (regjeringen) utgår fra parlamentet. Regjeringen har fått mandat – rett – til å regjere fra et folkeflertall.

Videre må ”myndighetsutøvelsen være i samsvar med de prosedyrer og begrensninger som er nedfelt i grunnloven” (Føllesdal 2004). Det er også av betydning at befolkningen aksepterer myndighetenes maktutøvelse og at jussen gjenspeiler befolkningens rettsfølelse. I en rettsstat er det krav til likhet og likeverdighet, og alle – også lovgivere (stortingsvalgte) – er underlagt samme lovverk.

Annen verdenskrig - dagens Norge
Under annen verdenskrig var Norge okkupert av Nazi-Tyskland og landets befolkning underlagt okkupantenes lover. Det hersker alminnelig enighet om at okkupantenes lover og deres regjering (Quisling) manglet mandat – at de ikke hadde legitimitet. Landets legitime regjering hadde flyktet til London og forsøkte å styre motstandskampen derfra. Ettersom nazistenes lover, regjering og politimyndighet manglet legitimitet, var landets befolkning ikke forpliktet på disse lovene. Tvert i mot ble man oppfordret til å bekjempe okkupantene – av den legitime norske eksilregjering.

Vel 60 år etter krigen leser vi på Nyhetsspeilet – et norsk nettsted som tilsynelatende har som mål å gjengi eller produsere mest mulig virkelighetsfjerne ideer – at London-regjeringen samarbeidet med sionistene om jødisk verdensherredømme. I 1943-44. Mens Europas jøder ble forfulgt, myrdet og kremert. Folkene bak det såkalte Nyhetsspeilet lar seg verken skremme eller sjenere av fakta. Det skal de ha.

I forbindelse med denne famøse artikkelen henviser de samtidig til Norges eksilregjering som ”regjering.” Anførselstegnene skal vel antyde at regjeringen ikke var Norges legitime regjering, hvilket ikke kan tolkes på annen måte enn at Nyhetsspeilet regner Quisling-regjeringen for å være den legitime regjeringen under krigen. Dette plasserer nettstedet der det hører hjemme politisk og bør være et varsku til alle de som synes det de skriver er artig underholdning.

AntiJihad og legitimiten
Bloggen AntiJihad er også ute på lignende galeier, men forsøker å bruke det som skjedde under krigen som argument for ”væpnet motstand” mot dagens Storting og regjering fordi
”Lovene som Stortinget vedtar er heller ikke legitime. Hvis myndighetene ikke er legitime er det imidlertid noe annet som blir legitimt. ” 
Vi legger merke til at bloggeren ”slår fast” at lovene ikke er legitime. Hvorfor er de ikke det? Jo da, det illustreres…
”Det kan best illustreres ved å skru tiden tilbake til 1942 – 43. Da ble en norsk motstandsgruppe rullet opp i Majavatn i Nordland fylke.” 
Hvor ble det av forklaringen på at Stortingets lover ikke lenger er legitime? Forsvant visst i all illustrasjonen… Det refereres videre til at motstandsgruppen, som hadde sitt mandat fra Norges lovlige eksilregjering, drepte representanter for en væpnet okkupasjonsmakt:
”Folk fra det lokale lensmannskontoret deltok sammen med tyskerne i jakten på de norske motstandsfolkene som skjøt og drepte en lensmann og en lensmannsbetjent. Få, om noen, vil vel i dag stille spørsmålstegn ved deres rett til å skyte norske lensmannsfolk når disse gikk et illegitimt regime sitt ærend. ” 
Og AntiJihad fortsetter med en konklusjon og en oppfordring: 
”- tjener norsk politi i dag et illegitimt regime må det være like legitimt for dagens motstandsfolk å skyte dem som det var for norske motstandsfolk å skyte lensmannsfolk ved Majavatn i 1942, vel og merke når de håndhever grunnlovstridige lover som tjener de fremmede okkupantenes interesser.” (Dette ble skrevet 18. juli 2011. Den 22. juli - 4 dager senere - fulgte en "motstandsmann" oppfordingen og slo til...)
Men jeg er for såvidt enig i argumentene i siste sitat: det ville være korrekt å skyte på politiet dersom politiet handler på oppdrag fra en illegitim regjering - for motstandsfolkene under krigen handlet på mandat fra Norges lovlige regjering i eksil. Men hva er det som gjør at dagens Storting og dagens regjering ikke er legitim? Er det fordi en eller annen fjordman eller breivik etter å ha spilt krigsspill på nettet i noen år finner ut at slik er det?

Og hvis Storting og regjering ikke er landets legitime myndigheter: hvem og hvor er disse myndighetene da? Hvordan oppnås legitimitet? Ved at en noksagt sitter på gutterommet sitt og utnevner seg selv til "dommer" i en "ridderorden" han selv har funnet opp? Og deretter gir seg til å drepe barn og ungdommer fordi han synes at han er i krig med dem?
Utøya - etter legal motstandsoffensiv?

Er det slik at vårt parlament (Stortinget) og regjeringen faktisk henter sin legitimitet fra de menneskene som har gjort bruk av sin alminnelige stemmerett og gitt dem sitt mandat til å regjere? Med andre ord slik vi har det i dag?

Ønsker vi fortsatt et demokratisk Norge med en regjering basert på folkeflertallet - eller vil vi ha en fascistisk stat ledet av fjordmenn, breiviker og selvutnevnte dommere og riddere? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar