torsdag 1. desember 2011

Breiviks galskap - psykiatri og ideologi

Reaksjonene på de sakkyndiges vurdering av Breivik som utilregnelig har forståelig nok vakt sterke reaksjoner hos mange. En alminnelig innvendning har vært at han må ha visst hva han har gjort ettersom han har planlagt massedrapet gjennom flere år. Derfor kan han ikke ha vært sinnssyk.

"Bevisstløshet" versus "utilregnelighet"
Dette beror til en viss grad på forveksling av to helt forskjellige fenomener: ”utilregnelig i gjerningsøyeblikket” er ikke det samme som ”bevisstløs i gjerningsøyeblikket.” Det er ikke tvil om at Breivik i høyeste grad har vært bevisst både før, under og etter ugjerningene. Men spørsmålet er: hvordan har denne bevisstheten vært?

Realitetstesting/realitetsorientering
Intelligens og evne til å gjennomføre kompliserte handlinger og tankeoperasjoner står ikke nødvendigvis i motsetning til å være psykotisk. Den vanlige oppfatningen av psykotiske mennesker – sinnssyke – som lallende idioter er feil. Det finnes eksempelvis mennesker med schizofrenidiagnose som har doktorgrader i utpreget logiske fag som statistikk og i matematikk. Det er ikke tenkeevnen det er noe i veien med, logikken og argumentene i seg selv er som oftest uklanderlig. Det er i premissene, i selve grunnlaget for tenkingen, at realitetsbristen tilkjennegir seg. Og disse premissene for tenking er fundamentert i opplevelse, ikke i refleksjon.

Sentralt for vår normalitet står evnen til å teste realitetene, til å være i stand til å gi en noenlunde nøktern vurdering av seg selv og av omgivelsene. Hvis denne vurderingen bryter radialt med omgivelsenes opplevelse og vurdering, og man ikke evner å justere sitt selvbilde i samsvar med virkelighetens krav, har man en realitetsbrist.

Manglende evne til realitetstesting er således nettopp det punktet der den psykotiske manifersterer seg som psykotisk: vedkommendes virkelighetsoppfatning skiller seg fra opplevelsen av den fellesmenneskelige virkeligheten som de fleste av oss presumptivt ”normale” deler. Det dreier seg ikke om uenigheter, men om grunnleggende forskjeller i opplevelse og forståelse av egen og andres plass i tilværelsen, og av hvordan denne virkeligheten dypest sett fungerer.

Psykiatri
Selv om psykiatri ikke akkurat er noen eksakt vitenskap, beror ikke desto mindre diagnosene og det diagnostiske apparatet på internasjonal forskning og konsensus. Det er ikke opp til den enkelte psykiater å ”synes” at pasienten er psykotisk eller ikke. Det er strenge kriterier som må oppfylles. Jeg har tidligere referert en definisjon på psykose.

Mange, undertegnede inkludert, ble overrasket av schizofreni-diagnosen. Selv syntes jeg – på bakgrunn av det mediene har skrevet – at svært mye pekte mot en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Men med de detaljene som nå er kommet frem i offentligheten synes det tydelig at vi her står overfor en betydelig grovere psykopatologi. Jeg er imidlertid helt enig med vepsen i at hele konklusjonen til de sakkyndige bør åpnes for offentligheten. Nye sakkyndige har neppe noe for seg. Trolig kommer de til samme konklusjon. De sakkyndige ”synes” og ”mener” ikke. De teller symptomer og diagnostiske kriterier.

Schizofreni
Det følgende er ICD-10 beskrivelse av schizofreni. ICD-10 er WHOs diagnoseliste som Norge har sluttet seg til.
F20 Schizofreni 

Generelt er de schizofrene lidelsene kjennetegnet ved fundamentale og karakteristiske endringer av tenking og persepsjon, og av følelser som er upassende eller avflatet. Klar bevissthet og intellektuell kapasitet opprettholdes vanligvis selv om visse kognitive svikt kan utvikle seg over tid. De viktigste psykopatologiske fenomenene omfatter tanke-ekko; tankepåføring eller tanketyveri; tankekringkasting; vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll; influens eller passivitetsbevissthet; hallusinatoriske stemmer som kommenterer eller diskuterer pasienten i tredje person; tankeforstyrrelser og negative symptomer. 

Forløpet av schizofrene lidelser kan enten være kontinuerlig eller episodisk med progredierende eller stabil defekt. 
F20.0 Paranoid schizofreni 

Paranoid Schizofreni er dominert av relativt stabile, ofte paranoide vrangforestillinger som vanligvis er ledsaget av hallusinasjoner, særlig hørsel, og perseptuelle forestillinger. Forstyrrelser av følelser, vilje og tale samt katatone symptomer er enten fraværende eller lite iøynefallende. 

(Malt/Retterstøl/Dahl). 
Ideologi og psykisk sykdom
Som Øyvind Strømmen påpeker er det ingen motsetning mellom Breivik som psykotisk og utilregnelig og som del av et høyreekstremt nettverk som deler en verdensanskuelse. Breivik har vrangforestillinger om egen storhet, men de politiske ideene er han ikke alene om. Eller som ganske mange, direkte eller indirekte, har gitt uttrykk for i debatten etter 22. juli: Han har jo rett i mye…

Her er det fortsatt diskusjonen bør stå: Har han rett? I hva? På hvilken måte? Det er opp til oss å påvise at og hvor Breivik og hans kumpaner tar feil!

Breivik er diagnostisert som sinnssyk, og jeg er ganske overbevist om at diagnosen er korrekt. Hans selvbilde som fremtidig regent i Norge osv er gal manns snakk, men ideologien han representerer har han felles med mange, gal eller ikke gal. Mye innholdet i vrangforestillingene sine har han hentet hos Peder Fjordman Jensen. Fjordman har ingen diagnose. Hans Rustad på Dokument.no har også gitt denne schizofrene paranoide mannen plass til å boltre seg uhemmet. Hvofor? Fordi de i det alt vesentlige har vært enige med ham. Noe å være stolt av, ikke sant?

Breivik har hatt mange andre støttespillere. Det er dette som er det mørke nettverket, og det faktum at han er sinnssyk endrer ingenting. Formodentlig gjør diagnosen at hans ”manifest” og kommende ”tale” under rettssaken blir mindre interessant for meningsfeller og eventuelle beundrere. For ABB er ingen helt, ingen tempelridder, ”konservativ kristen” eller original tenker. Han er paranoid schizofren. Og fordi vårt humane rettsvesen er en del av den norske arven han ikke ”anerkjenner”, nyter han nå godt av å bli betraktet og behandlet som den sinnssyke mannen han er, og ikke bare en skruppelløs høyreekstrem forbryter – som ville vært alternativet. Nå er han en skruppelløs og høyreekstrem sinnssyk. Men han er fortsatt høyreekstrem. 

Jeg registrerer ellers at Per Sandberg igjen har benyttet anledningen til å skaffe seg pressedekning, denne gangen er han uenig med konklusjonen til de psykiatrisk sakkyndige som har undersøkt Breivik og ”krever ny vurdering”. Noen burde forklare stortingsrepresentanten at i følge vår forfatning kan ikke stortinget overstyre domstolene eller de sakkyndige som domstolene har oppnevnt. Som kjent skal det i et demokrati være rimelig vanntette skott mellom lovgivende og dømmende makt...

Frps Sandberg har neppe kompetanse til annet enn å synes et eller annet om Breiviks psykiske tilstand – noe han ellers stort sett gjør om de fleste ting han uttaler seg om.

1 kommentar:

  1. Jeg har igrunnen ikke mye å tilføre her. Jeg tror jeg stort sett er enig i hele artikkelen. Jeg har fulgt med på debatten. Det er vanskelig dette fordi mye av det Breivik står for er det jo mange andre som deler. Høyre ekstrem konspirasjonsteori har jo paranoide trekk. Det var en amerikansk psykiater som uttalte at paranoia er den mest politiske diagnosen av dem alle. Når en paranoid schizofren forfekter de samme teoriene vil det i psykiatrisk sammenheng bli sett på som paranoide vrangforestillinger. Slik at dette kan flyte helt sammen. Slik jeg har oppfattet det er det mange flere elementer som skal pusles sammen før diagnosen fattes. Så jeg velger å tro at dette er rett. Vi kan ikke bestille virkeligheten. Om det er slik så må vi godta det er min holdning.

    SvarSlett