tirsdag 14. februar 2012

Fascisme

”Fascisme er best definert som en revolusjonær form for nasjonalisme, en som fremstiller seg selv som en politisk, sosial og etisk revolusjon som sveiser 'folket' sammen i et dynamisk nasjonalt fellesskap under nye eliter som er fylt av heroiske verdier. Kjernemyten som inspirerer dette prosjektet er at bare en populistisk bevegelse hinsides klassemotsetninger og bestående av rensende, cathartisk nasjonal gjenfødelse (palingenesis) kan hindre forfallets flodbølge.” 
Roger Griffin, professor i historie ved Oxford Brookes University

”(Fascisme er) en form for politisk atferd preget av tvangsmessig opptatthet av samfunnets forfall, ydmykelse eller offerstatus. Ved kompenserende dyrking av enhet, energi og renhet, der et massebasert parti av engasjerte, militante nasjonalister (….) samarbeider med tradisjonelle eliter, oppgir demokratiske friheter (…) og uten etiske eller juridiske begrensninger (forfølger) målene om intern rensing og ekstern ekspansjon.” 
Robert O. Paxton, professor emeritus ved Columbia University
Fascismen er en politisk ideologi som vokste frem i mellomkrisgstiden – og som fortsatt eksisterer som en politisk maktfaktor. Den har navn etter det gamle romerske maktsymbolet fasces, en bunt pinner bundet sammen med en øks. Og i og med dette symbolet er vi ved sakens kjerne: Drømmene om gjenoppliving av fordums storhet.

For fascismen grunnlegger i Italia, Benito Mussolini, var Italia det gamle romerske imperiums arvtaker. Hvordan beskrive fascismen som ideologi? Vanskelig, ettersom den spiller på følelser og mangler et enhetlig og gjennomtenkt teorigrunnlag. Mussolini selv hadde bare forakt til overs for teori. Det som betød noe var handling.

Fascismen i Italia skulle samle det italienske folket ved hjelp av emosjonelle bånd, den skulle bygge på myter om Romas gamle storhetstid og gjenopprette det romerske imperium. Den representere altså en nostalgisk romantisering og idealisering av en mytologisert og idealisert fortid, spesielt det førindustrielle jordbrukssamfunnet.

Fascismen som ideologi er først og fremst nasjonalistisk, men nasjonalistisk på en vulgær, sosialdarwinistisk måte, og har som grunnleggende forestilling at nasjonene befinner seg i en permanent krigs- eller kamptilstand. Dette er en krig der de sterkeste vinner, mens de svake bukker under. Her forfektes altså den sterkestes rett og en uttalt forakt for svakhet. Ettersom ekspansjon av territorier forutsetter militærmakt, er fascismen militaristisk. Fascistpartiets milits, kalt svartskjorter etter fargen på uniformen, var militært organisert.

Nasjonen, gruppen, staten, er den viktigste komponenten og sentrum i det fascistiske tankeunivers. Staten må derfor være sterk, totalitær, og alt som kan tenkes å svekke den må vekk: demokrati fører til kaos og erstattes av ”førerprinsippet”: én sterk mann som dyrkes, en ”fører” som det skapes en enorm kultus rundt, og som står i spissen for en liten elite, et parti, som konstituerte seg selv.

Fascismen er en ikke-demokratisk autoritær og diktatorisk styreform, men det er viktig å være klar over at ikke alle autoritære styreformer er fascistiske.

Fellesskapets interesser går foran individets, noe det kjente fascistiske slagordet ”fellesnytten foran egennytten” vitner om. Massene skal mobiliseres og begeistres for det fascistiske nasjonale prosjekt, og vold er et legitimt middel for å nå de målene man har satt seg. At det er en svimlende motsigelse mellom dyrkingen av et bestemt individ, ”føreren”, hans tanker og interesser på den ene siden, og ”nasjonen”, den tause massen som skal la seg lede, på den annen, bekymrer ikke fascisten. For fascismen bryr seg ikke om tenking; selvstendig tenking og demokratisk ideer svekker tvert i mot staten. Og statens interesser defineres til enhver tid av ”føreren.” Statens fiender må fjernes. Idealene for enkeltmennesket er disiplin, underordning, lydighet, offervilje – og helten. Dyrkingen av det heroiske spiller en fremtredende rolle i fascistiske myter, den nasjonalistiske kjempen som uten tanke for seg selv ofrer seg i kamp for sitt land og sin fører.

Klassekamp avskaffes. Det samme gjelder selvstendige arbeidstaker- og arbeidsgiver-organisasjoner. Selv om den private eiendomsrett opprettholdes, er det staten som disponerer over eiendommen. Arbeidslivet reguleres ved at staten fastsetter arbeidsforhold og lønn - statskontrollert korporativisme - som innebærer at staten skal disiplinere organisasjonene som representerer arbeidsgiver og arbeidstakere (korporasjoner). Kvinnen er underordnet mannen. Hennes plass er i hjemmet, og hennes viktigste funksjon er å føde og oppfostre barn.

Selv om det var Mussolini som grunnla den fascistiske bevegelse i Italia, sto disse autoritære tankeretningene sterkt i mange europeiske land. Fascismen døde ikke ut i og med fascistenes og nazistenes nederlag i 2. verdenskrig. Den fikk en knekk, men døde ikke. I Sverige var det ikke noe landssvikoppgjør, og flere av de svenske nazistene fortsatte ganske enkelt som før. I Norge kjempet en liten gjeng landsvikdømte for oppreisning. Disse spilte en betydelig rolle i det lille nynazistiske miljøet som etter hvert vokste frem. I hele etterkrigstiden har det eksistert fascistiske nettverk, og etter internett dukket opp, har fascistene fått ny vind i seilene.

Nettavisenes kommentarfelt er gjennomsyret av fascistiske grunnholdninger.

10 kommentarer:

 1. "Nettavisenes kommentarfelt er gjennomsyret av fascistiske grunnholdninger."

  Det har du nok rett i, selv om en slik generaliserende påstand er vanskelig å godtgjøre eller bevise.

  Ellers: I følge den beskrivelse/definisjon du nevner er ABB en typisk fascist.

  I følge denne karakteristikken er fascisme noe mer enn autoritært eller militant styresett, det er også en ide eller endog et slags legitimitetsgrunnlag i folket. Diskrete, vage fascistiske trekk finnes i mye politisk retorikk også i solide demokrati.

  SvarSlett
 2. At "Nettavisenes kommentarfelt er gjennomsyret av fascistiske grunnholdninger" er riktig nok et generelt inntrykk, men hvis man legger til grunn bestemte kriterier for hva fascistiske holdninger består av, tror jeg sant og si at påstanden lar seg underbygge kvantitativt - for de som måtte like å holde på med slikt. Da er det bare å telle innlegg som fyller kriteriene. Kanskje tema for et doktorarbeid?

  Både ABB og Peder Fjordman Jensen er åpenbare fascister.

  Det er et tankekors at vårt demokrati - pga at det er et demokrati - åpner for at autoritære ideologier kan få utfolde seg og propagandere helt fritt.

  Hans Skjervheim har reflektert over problemet i artikkelen "Det libarale dilemma".

  SvarSlett
 3. Stalinismen f.eks. var det diktatur med noen fascistiske trekk, men jeg tror ikke det er presist å kalle Stalin for fascist. Mitt inntrykk er iallefall ikke at Stalin hadde den appellen eller det legitimitetsgrunnlaget som en del andre autoritære ledere (som Franco eller Hitler).

  Ja, jeg tror det må et grundig arbeid til for å dokumentere en generell påstand, men enkeltpåstander eller dialoger er langt lettere å analysere. Det tror jeg er en bedre metode.

  SvarSlett
 4. Som jeg sa i blogginnlegget: "Fascismen er en ikke-demokratisk autoritær og diktatorisk styreform, men det er viktig å være klar over at ikke alle autoritære styreformer er fascistiske."

  Fascismen og stalinismen har åpenbare fellestrekk (massemønstring, elitetenking, fellesskapet foran individet), men skiller seg ad blant annet gjennom grunnsynet: Fascismen: teoriforakt, mytedyrking og "førerprinsipp", kommunismen: i enhver avskygning bygger den, i hvert fall i teorien, på Marx tenking. Marxismens utganspunkt var frigjøring og likhet for alle, fascismens var noens overherredømme over andre.

  Jeg tror det er svært viktig å holde ideologiene fra hverandre. I utgangspunktet representerer de diametralt forskjellige tenkesett - selv om praksisen, konsekvensene, gjerne har endt ut forbløffende like. Den gamle regelen om at veien til helvete er brolagt med gode forsetter gjelder også her.

  Mitt klare inntrykk etter å ha fulgt med på de såkalte "debattene" i nettavisenes kommentarfelt er at ytringene som der kommer til yttrykk svært ofte er rent fascistiske i sitt innhold.

  SvarSlett
 5. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 6. En ting som jeg nok ikke fokuserte tilstrekkelig på i denne bloggen, er fascismens brodd både mot kommunisme og kapitalisme - i hvert fall formelt sett. Kampen mot kommunisme, arbeiderbevegelse og hele venstresiden var høyst reell, mens kapitalismen hadde stort sett gode dager under fascismen. De veldig rike ble enda rikere mens arbeiderbevegelsens aktivister og ledere ble fengslet eller myrdet, og all opposisjon effektivt kneblet.

  Og dette var en helt annen og virkelig knebling, noe ganske annet enn det høyreestremistene, i ly av ytringsfriheten og demokratiet de bekjemper, påberoper seg.

  SvarSlett
 7. Fascismens sverming for en mytologisk fortid og det kollektive (folket, der alle har sin plass), står raskt i motsats til kapitalismens individualisme og brutale omforming av samfunnet.

  SvarSlett
 8. Jeg har gjort et forsøk på å gjøre en sammenlignende studie av likheter og forskjeller mellom stalinisme og hitlerismen - dvs. de konkrete historiske utgavene av to diktatur som eksisterte samtidig og som hadde støttespillere som oppfattet seg som tilhørende diamentralt motsatte fløyer - likheter og forskjeller. http://ivarbakke.blogspot.com/2011/04/likheter-og-ulikheter-mellom-stalins.html?utm_source=BP_recent

  SvarSlett
 9. Ivar, leste med interesse ditt notat om kommunisme og fascisme. Slik jeg oppfatter ditt ståsted er de to ideologiene to sider av samme mynt med ett unntak; kommunismen refererer til det kollektive og humanistiske mens fascismen begrunner seg ut fra et sosialdarwinistisk perspektiv der den sterke har naturgitt rett til å herske. Enig med deg i det synet. Videre argumenter du for at begge (Stalin og Hitler) førte sine land og sine folk inn i fortapelse. Støtter deg også i det.

  Der vi to imidlertid skiller oss, er i koblingen mellom ideer - hhv. kommunisme og fascisme - og empiriske uttrykk (som hhv. Stalin og Hitler) for disse ideologiene. For å si det med andre ord, hvis jeg ser en ideologi (f.eks. kristendommen) ut fra hva Tomas de Torquemada (den spanske inkvisisjon på 1400-talelt) mente og gjorde, gir det et fullstendig annet bilde enn om jeg betraktet denne ideologien ut fra ordene og praksis til f.eks. William Booth som grunnla Frelsesarmeen på slutten av 1800-tallet.

  Min konklusjon? For det første; en og samme ideologi kan ha forskjellige empiriske uttrykk over tid. For det andre; dette indikerer at ikke bare samme ideologi (f.eks. kristendommen), men også to forskjellige ideologier (f.eks. kommunisme og fascisme) kan ha ulike empiriske utslag over tid. Summa summarum: skal vi omtale ideologier, må vi skille mellom ideologier og de empiriske uttrykk de har. Jeg kan f.eks. støtte kommunismen som ideologi, men ta avstand fra Stalin, og hvis jeg var tilhenger av sosialdarwinismen kunne jeg støtte fascismen og samtidig ta avstand til Hitler.

  I siste instans er det altså det ideologiske - kolliktivisme kontra sosialdarwinisme - som er fyrlykten vi kan velge å navigere etter. Vi kan gjerne konstatere historiske likeheter (eller ulikheter), men det fritar oss ikke fra å ta et valg mellom ideologier, hvis det er det som gjelder.

  SvarSlett
  Svar
  1. En ideologisk diskusjon om kommunsimen, er nødt til å vurdere kommunismens teoretiske grunnlag, nemlig marxismen. I Marx´unge år var det menneskets fremmedgjøring for seg selv i det kapitalistiske samfunn som opptaok ham, senere økonomiske analyser som førte ham til den konklusjonen at kapitalismen som samfunnssystem var dødsdømt, og at det uvergelig ville komme en sosialistisk revolusjon. Etter en overgangsfase ville det klasseløse samfunn oppstå. Og merk: dette er marxismens endelige mål: det klasseløse samfunn der en hver yter etter evne og mottar etter behov.

   Likhet, likeverdighet og humanitet er marxismens grunnpillarer.

   Praktisk gikk det hele galt i og med Lenin som ville "hjelpe" historien ved å danne et eliteparti som skulle være "arbeiderklassens spydspiss" mot kapitalismen. Og dermed er det kort vei til despotiet - selv om man starter med de beste intensjoner, noe moralisten Robespierre og hans rolle i den franske revolusjonen vitner om.

   Hvis man adopterer en "sentralistisk" styringsmodell der makten er konsentrert hos noen ganske få personer og disse personene ikke reelt kan kontrolleres nedenfra, vil man nesten med naturnødvendighet innen kort tid stå overfor et diktatur. Nå er det en pluselig en ny maktelite som kjemper for sin egen makt. Revolusjonens idealer forsvinner i intriger og maktkamp.

   I og med at alle "proletære" og "marxistiske" revolusjonære bevegelser i verden adopterte leninismens "demokratiske sentralisme" i en eller annen form, har alle såkalte sosialistiske revolusjoner slått over til sin motsetning: vi har fått nye diktaturer, som desverre har kalt seg kommunistiske. Nord-Korea er et groteskt eksempel der "kommunistparitets" lederstilling i praksis er blitt til et arvelig kontedømme. Sosialisme? Kommunisme? Ikke i nærheten en gang.

   Nazismen og fascismen bygger på stikk motsatte prinsipper: her er ulikhet det bærende prinsipp, noen nasjoner skal legge under seg andre og slavebinde dem. Noen "raser" er bedre enn andre, og "undermenneskene" har ikke livets rett. Når premissene er slik, tilsier logikken at man må bygge gasskamre for å utrydde skadedyrene som forurenser "den rene rase."

   Ulikhet, tyrrani og innhumanitet er fascismen grunnpillarer.

   Slett